Festiwal CUD – oficjalna strona imprezy

REGULAMIN IMPREZY
Festiwal CUD

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem imprezy pod nazwą: „Festiwal CUD 2022”, zwanej dalej Imprezą, jest TOWARZYSTWO CUD LACHOWICZ I Sp. k.,ul. Łąkowa 3/110, 45-715 Opole, NIP 7543350392, zwany dalej Organizatorem.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
a. wstęp osoby na Imprezę,
b. prawa i obowiązki uczestnika Imprezy,
c. zakazy, które uczestnik Imprezy winien respektować,
d. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników Imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a. Służby Porządkowe, Służby Informacyjne – oznaczają powołane przez Organizatora osoby legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Obszar Imprezy.
b. Bilet – oznacza bilet elektroniczny wystawiany imiennie, którego okazanie uprawnia do wielorazowego wejścia na imprezę 16-19 czerwca 2022 roku. Obowiązują trzy rodzaje biletów: – weekendowy, uprawniający do wielokrotnego wejścia na Imprezę w dniach 18-19 czerwca 2022 – czterodniowy, uprawniający do wielokrotnego wstępu przez wszystkie dni trwania Imprezy
c. Obszar Imprezy – oznacza teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona, podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
d. Uczestnik Imprezy – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Biletu lub Karnetu i która znajduje się na Obszarze Imprezy.
e. Identyfikator – oznacza imienny lub wystawiany na okaziciela identyfikator, wydawany przez Organizatora dla osób wspierających organizacyjnie Imprezę
6. Obok Regulaminu Imprezy wszystkich uczestników Festiwalu obowiązuje także Regulamin obiektu (Suli Camp)

§2. SPRZEDAŻ BILETÓW

1. Bilety i Karnety sprzedawane są przez uprawnione osoby biorące udział w wydarzeniu (przedsprzedaż), przez organizatorów lub na miejscu imprezy.
2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów i Karnetów po cenie wyższej niż obowiązująca.
3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
4. Do wstępu na Teren Imprezy upoważnia wyłącznie oryginalny Bilet lub oryginalny Karnet nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub Karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Unieważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że osoba posługująca się unieważnionym Biletem lub Karnetem dokonała istotnego naruszenia warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej, w związku z czym nie przysługuje jej zwrot ceny nabycia biletu.
5. Organizator ostrzega, że kupno Biletów lub Karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Teren Imprezy i oznacza istotne naruszenie warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej, o którym mowa w ust. 6.
6. Zasady wykorzystania zakupionych Biletów i Karnetów:
a. Bilet lub Karnet nie podlega zwrotowi,
b. Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów lub Karnetów,
c. Bilet lub Karnet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet lub Karnet,
d. posiadany przez uczestnika Imprezy Bilet lub Karnet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 15 roku życia.
e. zmiana w programie Imprezy nie jest podstawą do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu.

§3. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej Bilet lub Karnet.
2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom, które nie okazały ważnego biletu lub karnetu.
3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu Imprezy,
b. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, szczególnie tych wzmagających agresję,
c. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające,
d. osobie niemogącej potwierdzić swojej tożsamości,
e. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
4. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, w szczególności w myśl ust. 3, należy do Służb Porządkowych.
5. Organizator Imprezy może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się Impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.
6. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 18. roku życia, będą mogły wejść na teren Imprezy tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna w wieku powyżej 24. roku życia, opiekun będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na terenie Imprezy od momentu wprowadzenia go aż do jego wyjścia.

§ 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:
a. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
b. uprzednią zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogą być następnie pokazywane jako materiały promocyjne w tv, internecie oraz innymi kanałami komunikacji.
5. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub Karnet.
6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
7. Napoje alkoholowe spożywać można jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
8. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
a. posiadać przy sobie ważny Bilet Lub Karnet i okazywać ją każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych lub Organizatora,
b. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu,
c. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Informacyjnej oraz Służby Porządkowej oraz spikera Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
2. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i Festiwalu w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej (listem poleconym) najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Festiwal CUD 2022 – ul. Oleska 14 45-030 Opole
2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

§7. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
3. Kto wnosi lub posiada na Imprezie przedmioty, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, podlega odpowiedzialności karnej lub za wykroczenia na podstawie przepisów odrębnych.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:
a. ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,
b. odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.
c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora,
d. unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a. na stronie internetowej Imprezy, tj. www.festiwal-cud.pl/Regulamin
b. w punktach informacyjnych na Obszarze Imprezy.
6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022r. i obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 30czerwca 2022r.